Volání

Home »  Služby »  Volání

laptop

Volání

Využijte výhod pevné linky s možností VOIP

Klasická telefonní linka

Telefonní linka pro obchodní jednotku podporuje standardní používaná za?ízení jako:

 • analogové telefonní p?ístroje
 • analogové faxy
 • platební terminály
 • datový provoz
 • vytá?ený p?ístup k internetu ?i do podnikových sítí

 

VOIP

VoIP je zkratka pro volání p?es internet (Voice over Internet Protocol) využívající volání prost?ednictvím internetové sít?. Kvalita hovoru je natolik vysoká, že nelze zaznamenat rozdíl oproti klasické telefonní lince. Výhody volání p?es VOIP:

 • nižší náklady
 • geografická p?enositelnost ?ísla
 • pružnost a p?izp?sobivost sít?
 • propojení s jinými p?ístroji a rozhraními (nap?. IS firmy nebo CRM)
 • možnost p?ipojení více telefonních p?ístroj? se stejným telefonním ?íslem
 • funkce call centra
 • nahrávání hovor?
 • pouze jedna infrastruktura pro hlas a data sou?asn?